استراتژی معاملاتی فارکس

مفهوم عقد و قرارداد چیست

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به مفهوم عقد و قرارداد چیست این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .

شرایط تنظیم قراردادها

تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

قراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

اصول حاکم بر قراردادها

اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد )
مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

مصادیق دعاوی عقود و تعهدات

به شرح زیر و جهت آشنایی مراجعین با هر یک از دعاوی قابل طرح در زمینه عقود و تعهدات میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر خود کلیک نموده و توضیحات کاربردی آن را ملاحظه نمایید.

عنایتا به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.

از سوی دیگر با توجه به ماده 10 قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این مفهوم عقد و قرارداد چیست موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.

عقد معلق چیست ؟

معنا و مفهوم عقد معلق : از بزرگان اهل معنا نقل است که هرگاه معنای چیزی را قصد دارید درک کنید، به معنای مخالف آن نظر کنید. به همین سو، عقد منجز روبروی عقد معلق است. در عقد منجز قرارداد منعقد و آثار نیز محقق می‌شود. بطور مثال خانه فروخته می‌شود و خریدار مالک خانه می‌شود و فروشنده مالک مبلغ پرداختی می‌شود.

در مقابل، قرارداد ممکن است بسته شود ولی آثار آن بعد از انعقاد قرارداد بوجود نیاید و در اصطلاح اثر عقد معلق شود. به چنین قراردادی عقد معلق گفته می‌شود. بطورمثال بهروز به شهروز اتومبیلی را می‌فروشد اما در قرارداد شرط(شرط تعلیق) میکند که اگر بانک مهر ایران به من وام ازدواج داد، تو مالک اتومبیل شوی(اثر عقد بیع که مالکیت است، معلق شد).

عقد معلق

نکته اساسی

وکیل حقوقی : دقت شود که در عقـد معـلق طرفین با قصد و اراده‌ی جدی خود عقد را ایجاد کرده‌اند منتها آثار آن را معلق کرده‌اند. تفاوت است با عملی که طرفین قصد ایجاد عقد را نداشته‌اند و ایجاد عقد را(نه آثار عقد) به آینده موکول و معلق کرده‌اند. بطورمثال گلروز به مهروز می‌گوید که اگر فردا باران بیاید، من چتر بارانی خود را به تو میفروشم. این عمل عقد معلق نیست؛ زیرا عقد هنوز به منصه‌ی ظهور نرسیده است.

شرایط تعلیق

  1. تحقق شرط باید در آینده باشد: بطورمثال بهروز با شهروز مبایعه ‌نامه‌ای تنظیم می‌کنند که در آن شرط شده است که اگر شهروز به منصب ریاست شورای شهر رسید، مالکیت منتقل می‌شود.
  2. تحقق شرط باید احتمالی باشد یعنی ممکن باشد که در آینده اتفاق بیافتد یا نیافتد: اگر تحقق شرط حتمی بود، دیگر این عقد منجز است یعنی به محض انعقاد آثارش به بار آمده ولی اجرای آن به تأخیر افتاده است. مثلاً فروشنده به خریدار در فصل بهار بگوید که در فصل تابستان(تحقق حتمی) خانه به ملکیت شما در خواهد آمد.

موارد بطلان عـقد معـلق

نکاح معلق

مانند اینکه گلروز به بهروز بگوید که با تو ازدواج میکنم، اگر در اداره مالیات استخدام شوید. در این حالت حتی اگر شرط تحقق یابد بازهم نکاح باطل است.

شرط تعلیق غیرقانونی باشد

مانند اینکه موجر به مستأجر بگوید خانه را به تو اجاره می‌دهم. اگر به کارمند شهرداری جهت اخذ پایانکار من رشوه پرداخت کنید.

اثر عقـد معـلق قبل از تحقق شرط

دو طرف نمی‌توانند اجرای تعهدات را از یکدیگر بخواهند مگر اینکه شرط تحقق یابد. اگر عقد معلق شده عقدی لازم باشد، قبل از تحقق شرط فقط با اقاله یا فسخ از بین می‌رود. مثلاً فروشنده خانه خود را به خریدار در مقابل 100میلیون می‌فروشد. اگر پدرش قبل از عید فوت کند و فروشنده قبل از تحقق شرط متوجه می‌شود که خانه را ارزان فروخته است. در اینصورت می‌تواند عقد را به استناد غبن فسخ کند.

اثر عقد معلق بعد از تحقق شرط

قاعده کلی این است که آثار عـقد معلـق از تاریخ تحقق شرط به بار می‌آید نه از تاریخ انعقاد قرارداد. مگر اینکه دو طرف توافق کنند که اثر قرارداد از تاریخ انعقاد آن به بار آید. بطورمثال مهروز خانه خود را به بهروز طی مبایعه ‌نامه‌ای در تاریخ 24/06/1400 با شرط تعلیقی در معرض انتقال قرارداده است. حال اگر در تاریخ01/07/1400 شرط تحقق یابد، از تاریخ01/07/1400 خانه به ملکیت بهروز درمی‌آید.

اگر خریدار قبل از تحقق شرط تعلیق، مورد معامله را در قالب قرارداد جدیدی به شخص دیگری منتقل نمود و سپس شرط محقق شود، وضعیت حقوقی قرارداد جدید به چه صورت است؟

خریدار باید قرارداد جدید را ، مجدداً تنفیذ نماید وگرنه باطل خواهد شد. و اگر شرط محقق نشود، خود مالک اصلی باید قرارداد جدید را تنفیذ کند.

آیا عقد معلق به ورثه منتقل می‌شود؟

عقد معلق با همان وضعیت به ورثه منتقل میشود. اما اگر عقد جایز باشد با فوت از بین خواهد رفت و به ورثه منتقل نخواهد شد.

عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد

ما در این مقاله به بررسی موضوع عقد به چه معناست و چه عقودی را در بر میگیرد پرداخته ایم برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

تعریف عقد و مفهوم آن در قانون مدنی

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

عقد به چه معنا است؟ تعریف عقد در قانون مدنی

ماده 183 قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد :

عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد .

تعهد بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، تعهد بستن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد بسته شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود
تعهد تنها ناشی از عقد نیست. در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند .

تعهد به چند صورت ایجاد می شود؟

طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعهدات ناشی از قرارداد ( 183 تا 300 قانون مدنی) به آن پرداخته شده است .
ب – تعهدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد( 301 تا 337) قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

عقد (عقود) تملیکی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد تملیکی

عقدی که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد ، عقود تملیکی گفته میشود. عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند.

عقد (عقود) عهدی به چه نوع عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد عهدی

عقد عهدی ، عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد.

عقد (عقود) اذنی به چه عقدهایی گفته میشود – تعریف عقد اذنی

عقد اذنی بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و دوام آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، مفهوم عقد و قرارداد چیست آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

برای دریافت هر گونه مشاوره حقوقی با کارشناسان حقوقی ما در تماس باشید

تعریف عقد و تفاوت آن با تعهد

تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آن ها

تفاوت عقد و قرارداد به چه صورت است؟

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد در زبان غیرحقوقی عقد و قرارداد به یک معنی است .

اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد مضاربه و غیره ) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود ( خواه معین باشد یا نباشد ) اطلاق میگردد­ شود

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق نیکو و قانون آمره ) نباشد . به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد . ( کاتوزیان ، ناصر . فلسفه حقوق . تهران : انتشارات شرکت سهامی انتشار ،1387 . ص 52

برای کسب اطلاعات درباره شناخت انواع قراردادهای حقوقی در کسب و کار کلیک کنید

تعریف عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها

ارکان یک تعهد

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار میرود‌: ‎سه رکن دارد
1-طرفین تعهد: منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

2-موضوع تعهد: اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

3-رابطه حقوقی : به موجب آن متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند . دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد . همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است .

گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین مفهوم عقد و قرارداد چیست حقوقی با مشاوره های خود شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی راهنمایی و هدایت کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا